Carpenter

โรงงานไม้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง เป็นการเพิ่มมูลค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าทางใจอย่างยั่งยืนบนความพอเพียงตลอดไป