ประกาศผล เด็ก + ผู้ใหญ่ ที่ได้อพยพไปกับ ‘นาโอห์’

ประกาศผล เด็ก + ผู้ใหญ่ ที่ได้อพยพไปกับ ‘นาโอห์’

เสาร์ 13 มกรานี้ ที่ ช่างชุ่ย

หมายเหตุ :

- ในวันขึ้นนาโอห์ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อยืนยันชื่อในการลงทะเบียน

- ลงทะเบียนขึ้นนาโอห์ได้ที่บริเวณใต้เครื่องบินนาโอห์ ก่อนเวลาของรอบที่ได้ขึ้นประมาณ 10 นาที

- มาหลังเวลาของรอบที่ได้ขึ้นถือว่าสละสิทธิ์

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1 เวลา 17.00 น.

1. ผู้ใหญ่ คุณอัครพนธ์ เนียมสุวรรณ / เด็ก คุณพุฒิภัทร เนียมสุวรรณ

2. ผู้ใหญ่ คุณกรรณิกา สวัสดิกุล / เด็ก คุณอชิรญา สวัสดิกุล

3. ผู้ใหญ่ คุณถวัลย์ รัชตาธิวัฒน์ / เด็ก คุณเจษฎานุพงษ์ เก่งกล้า

4. ผู้ใหญ่ คุณสุเมธ ผูกศรี / เด็ก คุณตฤณ ตั้งตรัสธรรม

5. ผู้ใหญ่ คุณจารุณี ตั้งตรัสธรรม / เด็ก คุณรภัทร ตั้งตรัสธรรม

6. ผู้ใหญ่ คุณกรกต โนนคู่เขตโขง / เด็ก คุณนพอนันต์ โนนคู่เขตโขง

7. ผู้ใหญ่ คุณธิดานุช โชติกศิลป์ / เด็ก คุณรเมศ ประสพบุญ

8. ผู้ใหญ่ คุณธนาวุฒิ มโนวลัยเลา / เด็ก คุณโชติวัฒน์ มโนวลัยเลา

9. ผู้ใหญ่ คุณอัฐสาฐญา ประพัฒน์พรกุล / เด็ก คุณกานต์พิชชา ประพัฒน์พรกุล

10. ผู้ใหญ่ คุณพัณณ์ชิตา ธราพิริยพงศ์ / เด็ก คุณธัญญ์ฐิตา ธราพิริยพงศ์

11. ผู้ใหญ่ คุณธนิสร พงศ์ภาวัต / เด็ก คุณธนกฤต ปัทมาพูนชัย

12. ผู้ใหญ่ คุณวรรณี ชัยมงคล / เด็ก คุณชนกานต์ ชัยมงคล

13. ผู้ใหญ่ คุณพัณณ์ชิสา อาริยะโชติกานต์ / เด็ก คุณกฤษณรัตน์ ก๋งเกิด

รอบที่ 2 เวลา 17.30 น.

14. ผู้ใหญ่ คุณจินดาพัฒฑ์ พลพิทักษ์ / เด็ก คุณวาสุขขี พลพิทักษ์

15. ผู้ใหญ่ คุณอลงกต อิ่มเขียว / เด็ก คุณณัฐิภา อิ่มเขียว

16. ผู้ใหญ่ คุณศรีสุรัตน์ อิ่มเขียว / เด็ก คุณปัณทัติ อิ่มเขียว

17. ผู้ใหญ่ คุณจิรวัฒน์ เพื่อมเสม / เด็ก คุณประกาศิต เพื่อมเสม

18. ผู้ใหญ่ คุณพสิษฐ์ ราชมณี / เด็ก คุณณัฏฐพล ราชมณี

19. ผู้ใหญ่ คุณธันฐภัทร์ เปี่ยมวรนันท์ / เด็ก คุณรัฐนันท์ ราชมณี

20. ผู้ใหญ่ คุณพชรพล อัศวพิศิษฐ / เด็ก คุณนนทพัทธ์ อัศวพิศิษฐ

21. ผู้ใหญ่ คุณนิศมา อุปละ / เด็ก คุณธนวัฒน์ อุปละ

22. ผู้ใหญ่ คุณดีวรรณา ปุงบางกะดี่ / เด็ก คุณศลิษา ปุงบางกะดี่

23. ผู้ใหญ่ คุณแวววรรณ ปวุฒิยาพงศ์ / เด็ก คุณภูบดี ไชยวงค์

24. ผู้ใหญ่ คุณสุนันทา ทรเพ็ชร / เด็ก คุณปภังกร โนรี

25. ผู้ใหญ่ คุณอุมาพร เจี่ยมวราภรณ์ / เด็ก คุณภครกร สุขศรี

26. ผู้ใหญ่ คุณพิพัฒน์ อินทรสมหวัง / เด็ก คุณธนเดช อินทรสมหวัง

รอบที่ 3 เวลา 18.00 น.

27. ผู้ใหญ่ คุณอนันต์ อำมฤตโชติ / เด็ก คุณอันนา อำมฤตโชติ

28. ผู้ใหญ่ คุณสุเนตร หาวิชิต / เด็ก คุณพันธกร หาวิชิต

29. ผู้ใหญ่ คุณสุภาวรรณ ศรีประชา / เด็ก คุณกฤศ ตั้งกมลสุข

30. ผู้ใหญ่ คุณราเชนทร์ ตงศิริ / เด็ก คุณพิณมุกดา ตงศิริ

31. ผู้ใหญ่ คุณทศวรรณ เด่นกิจกุล / เด็ก คุณมหานคร เด่นกิจกุล

32. ผู้ใหญ่ คุณณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ / เด็ก คุณนันทนัช วนิชธัญญาทรัพย์

33. ผู้ใหญ่ คุณเอกนาฏ เชิญขวัญแก้ว / เด็ก คุณวีรเขต เชิญขวัญแก้ว

34. ผู้ใหญ่ คุณอุมาปรีย์ วงศ์ไทยเจริญ / เด็ก คุณณัฐภัทร พ่วงสมจิตร

35. ผู้ใหญ่ คุณจิราพร เคนวิเศษ / เด็ก คุณพรรณราย หลิน

36. ผู้ใหญ่ คุณเกินฮุย หลิน / เด็ก คุณชัยภัช หลิน

37. ผู้ใหญ่ คุณนิศารัตน์ รอดสุวรรณ / เด็ก คุณปัญชลิดา มาจันทร์

38. ผู้ใหญ่ คุณรุจิรา พรมหาชัย / เด็ก คุณธาราชล เตชะกวิน

39. ผู้ใหญ่ คุณปพิชญา วรภมร / เด็ก คุณวรภัทร วรภมร

รอบที่ 4 เวลา 18.30 น.

40. ผู้ใหญ่ คุณจุฑารัตน์ อ่อนมาก / เด็ก คุณขรินทร์ธัตรา ขวัญเมือง

41. ผู้ใหญ่ คุณอิษฏ์ ศีตะจิตต์ / เด็ก คุณปูรณ์ ศีตะจิตต์

42. ผู้ใหญ่ คุณไพศาล สุธีบรรเจิด / เด็ก คุณคคนะ สุธีบรรเจิด

43. ผู้ใหญ่ คุณทิพวรรณ สุธีบรรเจิด / เด็ก คุณขวัญทิพย์ สุธีบรรเจิด

44. ผู้ใหญ่ คุณขวัญฤทัย สอสิริกุล / เด็ก คุณปภาวิตา ศิริวัฒนะ

45. ผู้ใหญ่ คุณจุฬาลักษณ์ สุขโชติ / เด็ก คุณปอขวัญ พ่วงดี

46. ผู้ใหญ่ คุณยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ / เด็ก คุณเขมนิจ ตวงหิรัญอนันต์

47. ผู้ใหญ่ คุณเปี่ยมศักดิ์ พจน์ชพรกุล / เด็ก คุณเปมทัต พจน์ชพรกุล

48. ผู้ใหญ่ คุณณฐาณัฏฐ์ เปี่ยมไพบูลย์ / เด็ก คุณปริญา ขาวปลื้ม

49. ผู้ใหญ่ คุณศิริชัย เต็มสุนทร / เด็ก คุณรมิณ เต็มสุนทร

50. ผู้ใหญ่ คุณหทัยรัตน์ เต็มสุนทร / เด็ก คุณมิรา เต็มสุนทร

51. ผู้ใหญ่ คุณณัฏฐณิชา กังวานสกุลทอง / เด็ก คุณณัฐดนัย กังวานสกุลทอง

52. ผู้ใหญ่ คุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล / เด็ก คุณพัทธดนย์ พจน์ชพรกุล