INSECTS IN THE BACKYARD

เรื่องราวของร้านอาหารในบรรยากาศสวนหลังบ้าน ที่เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ของสิ่งมีชีวิตนานาสีสัน แตกต่างพันธุ์ ต่างเสน่ห์และรสชาติอันน่าพึงใจ ด้วยการผสมผสานศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้การให้เกียรติวัตถุดิบ และลงมือปรุงอย่างรู้ค่าด้วยความรัก...